Virkninger av usaklig oppsigelse

Arbeidstakers rettigheter er grundig regulert gjennom arbeidsmiljøloven. Til tross for dette er det mange arbeidsgivere som ikke følger spillereglene innen arbeidsrett. Dette kan føre til vanskelige og krevende situasjoner for arbeidstakere. Arbeidsgiver har kanskje tatt forhastede slutninger, gitt oppsigelse eller avskjed i affekt og uten gyldig grunnlag, gitt den ansatte gjengjeldelse etter varsling, trukket den ansatte i lønn uten varsel eller ikke utbetalt overtid.

Dersom oppsigelsen er i strid med §§ 15-6 til 15-10, skal retten, etter påstand fra arbeidstaker, kjenne oppsigelsen ugyldig. I særlige tilfeller kan retten, etter påstand fra arbeidsgiver, bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom den etter avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter.

Følgene av at oppsigelsen kjennes ugyldig er at ansettelsesforholdet fortsetter som før. Dette er en naturlig konsekvens av at oppsigelsen anses ugyldig: ved ugyldighet har ikke oppsigelsen virkning, og i teorien skal ansettelsesforholdet da fortsette som om ingenting har skjedd. Samtidig forstår alle at det ikke alltid er aktuelt å fortsette arbeidsforholdet etter en tvist. Stortinget så også at forholdet mellom partene i visse tilfeller kan ha blitt så dårlig på grunn av tvisten, at arbeidstakeren ikke vil være interessert i å fortsette i sin stilling, selv om han bestrider oppsigelsens gyldighet.

Ved søksmål om en usaklig oppsigelse kan arbeidstakeren derfor velge om han vil kreve ugyldighet, erstatning eller begge deler. Forutsetningen for å kreve ugyldighet, og fortsette i stillingen, er imidlertid at søksmål er reist innen 8 ukers fristen, jfr. bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 17-4. 

Annonse:
Problemstillinger innen arbeidsrett er mange og hver ansatts bekymring ulik. Felles for alle arbeidstakere i slike og lignende situasjoner er imidlertid at de ofte opplever det som en krevende situasjon det kan være vanskelig å håndtere alene.

Advokatfirmaet Nicolaisen avdeling for arbeidsrett står klar for å bistå deg. Vi tilbyr skreddersydd bistand hvor vi søker å finne den beste løsning for deg. Vi tilbyr også fri rettshjelp dersom du kvalifiserer for det.